پیچ ۵ واشردار خشکه دستگاه برق داخل روغن


پیچ ۵ واشردار خشکه دستگاه برق داخل روغن

پیچ 5 واشردار خشکه دستگاه برق داخل روغن یک نوع پیچ است که برای اتصال قطعات مختلف در دستگاه های برقی که در معرض روغن قرار دارند استفاده می شود. این پیچ دارای پنج واشر است که از نشت روغن جلوگیری می کند.

طراحی سایت : ره وب

09391061514